a

Alto Slovakia, s.r.o. | Ochrana osobných údajov | Generálne podmienky GDPR

Vážené dotknuté osoby,

v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti. Tieto Podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť

ALTO Slovakia s.r.o., so sídlom Sládkovičova 33, 059 21 Svit, IČO: 31 664 881

ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR“) považovaná za Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“). e-mail: osobneudaje@alto.sk, ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov.
Jedná sa o spracúvanie osobných údajov najmä za účelom administratívneho a iného obchodného riadenia, riadenia vzťahov so zákazníkmi a s dodávateľmi, vývoja a analýzy produktov, služieb, riadenia obchodných aktivít so zákazníkmi, za účelom zabezpečenia zdrojov financovania a iných zdrojov potrebných na efektívne fungovanie spoločnosti, za účelom marketingu. Pre získanie podrobných informácii prosím navštívte naše webové sídlo www.alto.sk alebo kliknite priamo na hypertextové odkazy v texte.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421 52 3210 400, použite našu e-mailovú adresu osobneudaje@alto.sk, alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu Spoločnosti.
V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente a/alebo máte záujem o poskytnutie individuálneho doplňujúceho vysvetlenia prosím neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 tohto dokumentu.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

 

Uchádzači o zamestnanie

 

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovného pomeru so Spoločnosťou. Právnym základom pre toto spracúvanie sú predzmluvné vzťahy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či Uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky našej Spoločnosti na obsadzovanú pozíciu. V prípade ak nespĺňate nami požadované kritéria, v rámci poloautomatizovaného spracúvania budete vyhodnotený ako neúspešný uchádzač a nebudeme s Vami ďalej pokračovať vo vstupnom pohovore, čím šetríme Váš čas, náš čas i ďalšie náklady. Ďalšie kolo vstupných pohovorov bude vykonané výlučne s uchádzačmi, ktorí boli vyhodnotení ako kandidáti spĺňajúci požadované kritériá. Takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne posúdenie a uľahčenie procesu výberového konania v rámci predzmluvných vzťahov v zmysle článku 22 ods. 2 písm. a) GDPR.

V prípade potreby akýchkoľvek bližších vysvetlení nás prosím kontaktujete prostredníctvom telefónneho čísla: +421 52 3210 400 alebo emailu: osobneudaje@alto.sk.

V prípade, ak by ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v Spoločnosti, o ktoré ste sa uchádzali, ale Spoločnosť by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. . V prípade ak ste uchádzačom o zamestnanie, ktorého osobné údaje nám poskytuje iná fyzická osoba (napr. Váš známy, rodinný príslušník, priateľ apod.) právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR. V tomto prípade, ak z Vašej strany nebude udelený súhlas alebo splnomocnenie s takýmto poskytnutím, Vaše osobné údaje od tretej strany neprevezmeme a nebudeme ďalej spracúvať. V prípade náhodne získaných osobných údajov, ktoré sme nepožadovali na žiadny účel spravidla zabezpečujeme ich bezodkladnú likvidáciu.

 

Zamestnanci

V prípade, ak ste zamestnancom Spoločnosti Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely plnenia práv a povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je jednak samotná pracovná zmluva, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom ukladajú osobitné zákony z oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia, i.e. článok 6 ods. 2 písm. c) GDPR.
V prípade, ak ste zamestnancom Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorému Spoločnosť aplikuje kontrolný mechanizmus zamestnávateľa zavedený v súlade s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely kontroly plnenia pracovných povinností, dodržiavania pracovnej disciplíny a/alebo spätného preverovania dôležitých udalostí s vplyvom na možné porušenie Vašich pracovných povinností a pracovnej disciplíny. Spoločnosť zaviedla nasledujúce kontrolné mechanizmy: kontrola dochádzky a využívania pracovného času, kontrola dodržiavania BOZP, kontrola prítomnosti alkoholu v dychu zamestnanca počas pracovnej doby, kontrola používania zvereného motorového vozidla cez GPS monitoring polohy motorového vozidla, kontrola oprávnenosti nadmerného prekročenia paušálov a dátových služieb pri využívaní telefónov na pracovné účely, kontrola oprávnenosti výdavkov zaplatených firemnou platobnou kartou. Právnym základom pre toto spracúvanie je ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
V prípade ak ste zamestnancom Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané ešte aj na tieto účely:

– vedenia mzdového účtovníctva v súlade s osobitnými zákonmi – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

– poskytovanie osobných údajov príjemcom v postavení tretej strany za účelom zabezpečenia plnenia úloh zverených konkrétnemu zamestnancovi v súlade ustanovením § 78 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko Spoločnosť ako zamestnávateľ je oprávnená poskytovať Vaše osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností alebo funkčných povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca ako dotknutej osoby;

– štatistické účely spočívajúce v použití Vašich osobných údajov na účely zostavovania interných štatistických výstupov pre interné potreby Spoločnosti (napr. pracovné podklady, prehľady mzdových nákladov za dané obdobie, podklady do výročnej správy, podklady pre rokovanie orgánov Spoločnosti apod.) – právnym základom je ustanovenie článku 89 GDPR;

– monitoringu priestorov prístupných, ako aj neprístupných verejnosti kamerovým systémom z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti, ochrany majetku Spoločnosti, ochrany verejného poriadku, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti v monitorovanom priestore. Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

– aplikovania kontrolných mechanizmov zamestnávateľa, s ktorými bol zamestnanec vopred riadne oboznámený v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce v spojitosti s právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

– vedenia právnej agendy, v prípade, ak je žalobcom alebo žalovaným zamestnanec a na druhej strane Spoločnosť; právnym základom je ustanovenie článku je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti;

– vyhotovovanie predpísanej projektovej dokumentácie stavby v súlade s internými predpismi Spoločnosti, ktorá môže obsahovať i osobné údaje zamestnancov; právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR; plnenie zákonnej povinnosti najmä vo vzťahu k predpísanej stavebnej dokumentácii a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR; oprávnené záujmy Spoločnosti na plnení zákonných povinností a preukázaní súladu pre účely prípadnej kontroly zo strany orgánov verejnej správy a preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie nárokov Spoločnosti;

– vedenie log manažmentu umožňujúceho spätnú identifikáciu konkrétneho používateľa systému, príp. automatizovanú detekciu podozrivého správania s cieľom získať informácie použiteľné na identifikáciu, či blokovanie útočníka a/alebo potenciálneho narušiteľa bezpečnosti a na účely posilňovania bezpečnosti spracúvania osobných údajov, vrátane agendy vedenej na účely preukazovania súladu s GDPR v zmysle GDPR Compliance projektu; právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR; oprávnené záujmy Spoločnosti na bezpečnosti informačných systémov a chránených priestorov, zabezpečení systému pred hrozbami kybernetického útoku a preukázanie súladu s GDPR;

– vedenia evidencie motorových vozidiel zverených zamestnancov, vrátane správy vozového parku a riešenia poistných udalostí, právnym základom je samostatne uzavretá zmluva (dohoda o zverení motorového vozidla) a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; v prípade ak zamestnanci používajú osobné motorové vozidlo, ktoré im bolo zverené jednorazovo (ad hoc), právnym základom spracúvania je plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy prípadne z dohody uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom; článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

– vyhotovovanie fotografií zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na marketingové účely v prípade, ak je so zamestnancom uzavretá samostatná zmluva, k spracúvaniu osobných údajov zamestnancov a ich rodinných príslušníkov dochádza na účely vyhotovenia a zverejňovania štylizovaných propagačných fotografií v rámci reklamných kampaní podporujúcich značku a dobré meno Spoločnosti, právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

– vybavovania a evidencie agendy práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 – 22 GDPR, v prípade ak je dotknutou osobou zamestnanec, vrátane primeraného overenia totožnosti, právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a to plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti;

– vybavovanie agendy oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely plnenia povinností v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o whistleblowingu“); právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j plnenie zákonnej povinnosti v spojitosti so Zákonom o whistleblowingu;

– automatizované vedenie evidencie a administrácia údajov o zamestnancoch; právnym základom na takéto spracúvanie je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy Spoločnosti.

DLŽNÍCI

V prípade, ak ste dlžníkom Spoločnosti Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely mimosúdneho vymáhania splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Spoločnosti proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Spoločnosťou v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

STRANA KONANIA

V prípade, ak ste fyzickou osobou akokoľvek (procesne, hmotnoprávne) zainteresovanou v právnej veci, ktorá je vedená proti Spoločnosti alebo naopak je vedená Spoločnosťou proti Vám, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely evidencie právnej agendy Spoločnosti pri vedení rôznych súdnych konaní, exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Spoločnosti proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Spoločnosťou v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

OBCHODNÍ PARTNERI

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera Spoločnosti účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov, prípadne výkon činností, ktoré súvisia s predzmluvnými vzťahmi Právnym základom pre toto spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom môže byť taktiež prevaha právom chránených záujmov Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a jednak špecifické ustanovenie § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je taktiež riadenie vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi, vývoj produktov, služieb a obchodných aktivít, komunikácia so Spoločnosťou, zabezpečovanie spätnej väzby, prieskumy spokojnosti dodávateľov. Právnym základom pre toto spracúvanie je prevaha právom chránených záujmov Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade, ak dochádza k finančnému vysporiadaniu medzi nami na základe existujúcich právnych vzťahov , Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1) písm. c) GDPR.
V prípade ak ste zmluvnou stranou akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej s našou Spoločnosťou, Vaše údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny a doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov, vrátane prípravy a evidencie splnomocnení). Tieto údaje spracúvame na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prípade ak ste našim dlhodobým obchodným partnerom, Vaše osobné údaje spracúvame i na účely automatizovaného vedenia, evidencie a administrácie údajov o externých obchodných partneroch, vrátane údajov o ich zamestnancoch ako kontaktných osobách; právnym základom na takéto spracúvanie je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy Spoločnosti.

V prípade ak ste Spoločnosti udelili súhlas, Vaše údaje môžu byť spracúvané za účelom zhromažďovania údajov o používaní internetových alebo mobilných služieb poskytovaných Spoločnosťou a to pomocou súborov cookies, reklamných ID resp. ďalších nástrojov rovnakého alebo podobného typu. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

NÁVŠTEVY

V prípade, ak ste návštevníkom budovy našej centrály na Sládkovičovej 33, 059 21 Svit alebo našej pobočky na Šustekovej 49 v Bratislave monitorovaného kamerovým systémom účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti pri monitorovaní a evidencii vstupov návštev do priestorov areálu Spoločnosti, a to hlavne z dôvodov ochrany majetku Spoločnosti, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti v monitorovanom priestore, prehľadu o pohybe a vstupoch spoľahlivo identifikovaných fyzických osôb do nášho súkromného objektu. Naša Spoločnosť, resp. nami poverená oprávnená osoba Právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

EXTERNÍ UŽÍVATELIA

V prípade, ak ste externým oprávneným používateľom alebo zamestnancom externého poskytovateľa IT služieb a podpory našich informačných systémov alebo iných informačných aktív účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú bezpečnostné účely spočívajúce najmä v monitorovaní vykonávania spracovateľských operácii s osobnými údajmi a spätnej analýze tzv. logovacích, príp. iných prevádzkových údajov. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

ŽIADATELIA O SPONZORING

V prípade, ak ste žiadateľom o sponzoring účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašej žiadosti o sponzorstvo a právnym základom je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade, ak ste dotknutou osobou, s ktorou sme sa rozhodli uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sponzorstva právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

ZÁKAZNÍCI

V prípade ak ste našim zákazníkom alebo našim potenciálnym zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom evidencie klientov v našich interných systémoch, riadenia vzťahov so zákazníkmi a vstupu do predzmluvných a zmluvných vzťahov, pri plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu až do ich úplného vysporiadania; právnym základom pre takéto spracúvanie je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
V prípade, ak od nás kúpite tovar alebo Vám poskytneme akékoľvek služby, Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
V prípade ak ste voči našej Spoločnosti uplatnili práva zo zodpovednosti za vady v rámci reklamačného konania, naša Spoločnosť môže spracúvať Vaše údaje na účely vybavenia reklamácie, ktoré realizuje oddelenie BOZP a kvality práce. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s plnením právnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rámci vernostného programu, umožníme Vám čerpať zľavy u našich zmluvných partnerov v rozsahu meno, priezvisko a údaj o útrate u nášho zmluvného partnera. Právnym základom pre toto spracúvanie je individuálne a slobodne udelený súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas je dobrovoľný a je možné z Vašej strany tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje našej Spoločnosti.
V prípade ak ste nám udelili súhlas na marketingové účely alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy našej Spoločnosti na priamom marketingu vyvíjanom vo vzťahu k Vám ako existujúcim zákazníkom, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na marketingové účely. Za tým účelom vedieme automatizovanú evidenciu kontaktov v programovej aplikácii, ktorú využívame za účelom poskytovania lepšieho zákazníckeho servisu v súvislosti so zlepšovaním predaja, oslovovania s novými službami a projektami, vedenia marketingovej komunikácie. Aby sme Vás kontaktovali len s ponukami a informáciami, ktoré majú pre Vás zmysel, dochádza k vykonávaniu čiastočného automatizovaného profilovania za účelom vytvorenia ponuky vhodnej ponuky pripravenej viac Vašim individuálnym potrebám. Pri tomto spracúvaní nedochádza k prijímaniu žiadnych rozhodnutí s právnym účinkom pre Vás ako dotknutú osobu v zmysle článku 22 GDPR. V rámci marketingových účelov spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia marketingovej komunikácie na podporu dobrého mena Spoločnosti, obchodných aktivít a predaja Spoločnosťou (napr. zasielanie newslettrov, využívanie sociálnych sietí, zverejňovanie fotografií, využívanie online analytických nástrojov, vykonávanie marketingových prieskumov, prieskumov verejnej mienky a prieskumov Spoločnosti).

ÚČASTNÍCI UDALOSTÍ

V prípade ak ste sa prihlásili na niektorú udalosť organizovanú Spoločnosťou, spracúvama Vaše osobné údaje za účelom organizácie a zabezpečenia Vašej účasti na organizovanej udalosti. Najčastejšie sa jedná o akcie ako sú semináre, školenia, výstavy, konferencie, … Prihlásením sa na konkrétnu udalosť poskytujete Spoločnosti súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vašou účasťou súhlasíte s tým, že na podujatiach Spoločnosti môžu byť vyhotovované fotografie a videá za účelom marketingovej propagácie Spoločnosti a svojim pohybom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom/kameramanom vyjadrujete súhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu Vašej osoby.

POUŽÍVATELIA SOCIÁLNYCH SIETÍ

Na sociálnych sieťach sú vytvorené profily našej Spoločnosti, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov registrovaných používateľov, ktorí používajú aj nami profesionálne administrované profily. Toto spracúvanie sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú transparentne zverejnené v rámci našich profilov zriadených na sociálnych sieťach. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť Váš súhlas potvrdený jednoznačným konaním – interakcia s pluginom v rámci nášho profilu (napr. „Páči sa mi“, „Nasleduj“, „Zdieľaj“ apod.) alebo iným aktívnym konaním spojeným s využívaním nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti (napr. zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže zaslaním fotografie v rámci internej poštovej služby prevádzkovanej sociálnou sieťou apod.).

DOTKNUTÉ OSOBY UPLATŇUJÚCE SVOJE PRÁVA

V prípade ak ste vo vzťahu k našej Spoločnosti v postavení dotknutej osoby, Vaše osobné údaje budú v prípade podania žiadosti z Vašej strany spracúvané ešte aj na účely vybavovania a evidencie agendy práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 – 22 GDPR, vrátane primeraného overenia totožnosti, právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a to plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti.

NÁVŠTEVNÍCI WEBOV

V prípade ak ste návštevníkom niektorého z našich webových sídiel Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na účely spätného kontaktovania Vašej osoby na základe individuálne udeleného súhlasu, ktorý udeľujete pri vypĺňaní registračných formulárov. Okrem toho, ak to umožňujú nastavenia Vášho internetového prehliadača môže tiež dochádzať aj k spracúvaniu tzv. súborov cookies o čom budete osobitne a transparentne informovaní.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na marketingové účely a na účely zvyšovania používateľského komfortu pre návštevníkov webu. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich webových sídlach.

Kto okrem Spoločnosti je ešte oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo iné služby, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci Spoločnosti a obchodní partneri, ktorí majú postavenie dodávateľov Spoločnosti, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia v postavení sprostredkovateľov sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v nevyhnutne potrebnom rozsahu aj iným subjektom pri plnení našich zákonných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce, SOI, atď.)
V prípade dodávateľov, ktorí pre potreby Spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia Spoločnosť zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu Vašich osobných údajov uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. Medzi hlavné skupiny našich sprostredkovateľov patria:

– spoločnosti poskytujúce služby BOZP a PZS,
– spoločnosti poskytujúce súkromné bezpečnostné služby,
– poskytovatelia cloudových služieb,
– dodávatelia monitorovacích GPS riešení pre naše služobné motorové vozidlá,
– dodávatelia poskytujúci pomocné administratívne služby a/alebo vyhotovujúci profesionálne fotografie. Bližšie informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytne naša zodpovedná osoba.

Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám, resp. v rozsahu v akom ste boli informovaní o takomto poskytnutí. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú najmä poštoví doručovatelia, advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Spoločnosti splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.
Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Dochádza v podmienkach Spoločnosti k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Vaše osobné údaje nie sú vo všeobecnosti spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa aj náš vyškolený a poučený zamestnanec. Naša Spoločnosť teda nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Spoločnosťou s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR v internej retenčnej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.
V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
Naša Spoločnosť zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:
boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.

A súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou Spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Ste povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s našou Spoločnosťou.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť so Spoločnosťou zmluvný vzťah. Spoločnosť Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem so Spoločnosťou uzatvoriť. V prípade pochybností o tom ako postupovať pri odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich práv a právom chránených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré Spoločnosť používa pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 až 3 tohto dokumentu. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla našej Spoločnosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.
V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov, ak sú dostupné.
S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk).
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.
V prípade, ak naša Spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.
Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.
Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Mám nejaké osobitne dôležité práva pri spracúvaní osobných údajov ?

Áno – v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje na priame marketingové účely alebo v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy práv a právom chránených záujmov Spoločnosti máte právo namietať takéto spracúvanie podľa článku 21 GDPR.

Toto právo sa okrem spracúvania osobných údajov na marketingové účely vzťahuje aj na nasledovné prípady, v ktorých môžu byť spracúvané Vaše osobné údaje:

– Aplikovanie kontrolných mechanizmov zamestnávateľa, s ktorými bol zamestnanec vopred oboznámený;

– Vedenie internej právnej agendy Spoločnosti a uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti;

– Spracúvanie osobných údajov oprávnených osôb s pridelenými prístupovými kartami na účely kontroly prístupu do chránených priestorov;

– Spracúvanie osobných údajov používateľov informačných systémov na vnútorné bezpečnostné účely;

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť vytvorila tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Spoločnosť dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
Spoločnosť pravidelne tieto Podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke www.alto.sk.
Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.